Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-3/2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-06 09:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-3/2009

Powyżej znajduje się dokument stwierdzający wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w związku z ogłoszeniem przetargu o oznaczeniu PN-3/2009.

Dokumentację przetargową znajdą Państwo poprzez wyszukiwarkę w menu Przetargi>> Aktualne >> Szukaj przetargów (podając oznaczenie przetargu)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-06 09:46
FN 3054/1/2009 ogłoszenie o wyborze oferty
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-04 11:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty FN 3054/1/2009

Powyżej znajdą Państwo informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 396 000 PLN(dotyczy FN 3054/1/2009).

Dokumentację przetargową znajdą Państwo w menu "Przetargi" > Aktualne > Szukaj przetargów (należy podać oznaczenie przetargu FN 3054/1/2009)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-04 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-04 11:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-27 15:11
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 1/2009 (Remont parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie). 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-27 15:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-2/2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 10:44
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN-2/2009.
Nazwa zadania:
Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku 2200,00 mb,
Sławków dług. 1100,00 m - odcinek I .
Rylsk Duży dług. 1100,00 m - odcinek II
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 10:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-15 15:45
Przebudowa drogi gminnej Regnów - Annosław dług. 2053m
PN-1/2009                                    Regnów  2009-05-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania:
 Przebudowa drogi gminnej Regnów - Annosław dług. 2053m
  w ramach programu pn.
          ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
Działając
na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Regnów
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Regnów
Regnów 95
96-232  Regnów
ugregnow.pl
ugregnow@pro.onet.pl
07:00  - 15:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-15 15:44
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowe do Zespołu Szkół w Regnowie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus do Zespołu Szkół w Regnowie na sezon grzewczy 2008/2009 w ilości 45 000 litrów

Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 23122100-9

Termin wykonywania zamówienia:
- do 30.06.2009 r.

Informacja na temat wadium:
- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena 100%

Oferty należy składać do dnia:
- 2008-10-10 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie,  96-232 Regnów, pokój nr 1
 
Oferty zostaną otwarte dnia:
- 2007-10-10, o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów, pokój nr 8 /świetlica/.
                  
Termin związania ofertą
- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-30
                          
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
- Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej,

...więcej

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.10.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-02 17:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 09:33
PRZETARG: Przebudowa dróg dojazdowych

Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku 3045 mb:
- Annosław – Nowy Regnów  dług. 1213,00m - odcinek I
- Podskarbice Szlacheckie dług. 810,00m
- Annosław – Nowy Regnów dług. 1022,00m - odcinek II
poprzez:
- profilowanie i zagęszczenie  podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne  -  12 262,00 m2:
- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm  na pow. 12 262,00 m2:
- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
- 45233140-2 Roboty drogowe

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

Miejsce i termin składania ofert:
- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów pok. nr 1 do godziny 9.00 2008.07.24 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie podbudowy dróg”, „Nie otwierać przed 2008.07.24. godz. 9:10”

Termin związania z ofertą:
- Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
- Tomasz Wojalski, Lech Konopiński, Urząd Gminy w Regnowie, pokój nr 5, nr tel. (0-46) 813 16 23, fax. (0-46) 813 16 25.

...więcej

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.07.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-01 20:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-19 11:53
Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Regnowie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt. 70
- wymiana drzwi wejściowych  szt. 2.
- wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt. 70  z PCV 5-cio komorowej w kolorze  zewn. brąz jednostronnie. Okna muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej dla szyby U=1.1W/m2K.
- drzwi wejściowych  szt. 2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze brązowym. Drzwi muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej U=2.5m2 K  oraz szyby w w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze i uchwyty do otwierania. Drzwi do wiatrołapu aluminiowe dwuskrzydłowe wahadłowe wewnętrzne z witryną

Termin wykonania zamówienia:
- 20 sierpień 2008 r.

Miejsce i termin składania ofert:
- oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 09:00  w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 Pokój nr 1

Miejsce i termin otwarcia ofert:
- oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-14, o godz. 09:10  w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 Pokój nr 8

Dodano 14.07.2008: Ogłoszenie o wyborze oferty

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.06.21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-22 11:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-14 17:34
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
PN-1/2008 "Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Regnowie"
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 PLN


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

- długoterminowy kredyt w wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego w 2008r. z przeznaczeniem na:
realizację zadań inwestycyjnych, spłatę rat wcześniej zaciągniętych
kredytów, pokrycie wydatków bieżących,

- spłata kredytu w ratach równych miesięcznie w latach 2009-2016

- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2008 r.

- spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych,

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- zamawiający nie żąda wniesienia wadiumTermin wykonania zamówienia:

- zakłada się udzielenie kredytu w transzach: I transza - w dniu
10.03.2008r. w wysokości 330 000, 00 zł. II transza – w dniu 12.06.
2008r. w wysokości 470 000,00 zł.Miejsce i termin składania ofert;

- oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 28-02-2008 r. do godz. 9:00Miejsce i termin otwarcia ofert

- oferty zostaną otwarte dnia 28.02.2008 r. o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego

więcej...

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.02.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-20 18:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-20 18:48
Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Regnowie

Przedmiot oraz wielkość i zakres zamówienia


 • roboty budowlane /roboty rozbiórkowe i budowlane/
 • roboty elektryczna /wymiana instalacji wewnętrznych/
 • roboty instalacyjno sanitarne
 • termin wykonania zamówienia: do 30.04.2008r.
 • Miejsce i termin składania ofert: do dnia 2008-03-11 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego

więcej... • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-18 19:32

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o szacunkowej wartości poniżej 206 000 euro


UWAGA!!!
Przetarg unieważniono - szczegóły w załączniku

Przedmiot oraz wielkość i zakres zamówienia

 • Długoterminowy kredyt w wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2008r. z przeznaczeniem na :
 • realizację zadań inwestycyjnych,
 • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów,
 • pokrycie wydatków bieżących,
 • Spłata kredytu w ratach równych miesięcznie w latach 2009-2016
 • Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2008 r.
 • Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

więcej...

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2008.01.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-04 17:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-14 18:27PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W REGNOWIE
Przedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus do Zespołu Szkół w Regnowie na sezon grzewczy 2007/2008 w ilości 40 000 litrów. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 23122100-9
 • termin realizacji zamówienia: do 30.06.2008
 • wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.
 • kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
 • termin składania ofert upływa dnia 2007-10-22 do godz. 09:00
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-10-22, o godz. 09:05,
 • miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów, pok. nr 1

szczegóły

Dodano 23.10.2007: Ogłoszenie o wyborze oferty

 • autor informacji: Lech Konopinski
  data wytworzenia: 12.10.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-13 17:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-24 17:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANEPrzedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • przebudowa drogi dojazdowej we wsi Podskarbice Szlacheckie na odcinku długości 788 m, wykonywanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem, szerokości 3,70m. na powierzchni 2915,60 m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm, gr. 10 cm,pow. 2915,60 m, skropienie asfaltem podbudowy pow. 2836,00 m, wykonanie warstwy wiążącej z destruktu bitumicznego gr. 5cm 2836,00 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 wg PN-S-96025:2000 szerokości 3,50 m o grubości 3 cm. (warstwa ścieralna), pow. 2758,00 m.
 • termin realizacji zamówienia: od 10.09.2007 do 30.09.2007
 • wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.
 • kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • termin składania ofert upływa dnia 30.08.2007 r. godz. 9:00
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2007 r. o godz. 9:05,
 • miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów, pok. nr 1 „Oferta na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej we wsi Podskarbich Szlacheckieszczegóły
Dodano 31.08.2007: Ogłoszenie o wyborze oferty
 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2007-08-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-09 19:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-31 17:31
Przetarg - Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 PLNPrzedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • kwota kredytu 800 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych wydatków bieżących i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów
 • spłata kredytu w ratach równych w latach 2008 - 2015
 • karencja w spłacie kredytu do 31 grudnia 2007 roku
 • spłata odsetek w okresach miesięcznych
 • zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco
 • od wcześniejszej spłaty kredytu ( całości lub części ) prowizja - 0%
 • od gotowości udzielenia kredytu – prowizja 0%
 • dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • wymagany termin wykonania zamówienia do 31.12.2007
 • oferty należy składac do dnia 16-08-2007r. do godz. 9.00 w siedzibe Gminyszczegóły


Wyjaśnienie: do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Dotyczy ; Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 PLN


Stosownie do zapytań w sprawie doprecyzowania zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 PLN wyjaśniamy że:

 • Uwzględniane będą notowania WIBORu 3M z poprzedniego miesiąca, /w sierpniu obowiązuje z m-ca lipca/,
 • Aktualizacja średniej stawki WIBOR 3M będzie następować co miesiąc.
 • Uruchomienie kredytu będzie występować w następujących transzach;I transza – w kwocie 398000,00 w dniu 28.08.2007r. II transza 300000,00 30.09.2007r.III transza 102000,00 20.12.2007r.
 • do oferty dołączyć symulację spłaty rat kredytu wraz z odsetkami.
Ogłoszenio o wyborze oferty
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-08 17:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-16 16:54


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość

Na podstawie art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005 roku nr 130, poz. 1087 ,nr 150,poz 1251, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006 r. nr 104, poz.708) oraz § 6ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 roku nr 207 , poz. 2108 )

Wójt Gminy Regnów zawiadamia , że w dniu 03.09.2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie sala nr 8 odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnioną nieruchomość:

Lp.

Adres nieruchomości

Numer ewid.

Pow. działki m2

Nr KW

Wartość nieruchom.

Cena wywoł.

Wadium w

Opis nieruchomości

1.

Annosław

227/4

1450,00

LD1R000 21155/2

16300,00

16300,00

3000,00

Działki są niezabudowane, częściowo zadrzewione, mają dostęp do drogi gminnej i wodociągu
W trakcie jest budowa przyłączy energetycznych

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów wymienione wyżej nieruchomości stanowią tereny zieleni rekreacyjnej. Nieprzekraczalna linia zabudowy odległa o 8 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej drogi 1.19KG i 4 m od linii rozgraniczającej drogi 1.27KG (drogi gminne). Wysokość domów rekreacyjnych do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe. Nieruchomości mają wytyczone granice geodezyjne.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Regnowie nr 90 9291 0001 0060 5902 2000 0120 . W przypadku przystąpienia do przetargu na większą ilość nieruchomości wadium wpłaca się dla każdej nieruchomości odrębnie. Podana kwota wadium musi wpłynąć na konto gminy Regnów do dnia 31 sierpnia 2007 roku włącznie. Osoby , których wadium wpłynie po tym terminie nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Wadium uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet kupna działki, zaś pozostałym zwrócone w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy Regnów w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy, który przetarg wygrał. Uczestnik przetargu ma obowiązek okazać dowód wpłaty wadium przed przystąpieniem do przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-01 18:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-20 10:10
Przetarg na rozbudowe budynku biblioteki z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Regnowie


Przedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • W zakres rozbudowy budynku biblioteki z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową wchodzą następujące roboty: roboty budowlane /roboty rozbiórkowe i budowlane/, roboty elektryczna /wykonanie przyłącza i instalacje wewnętrzne/, roboty wodno-kanalizacyjne /wykonanie przyłącza wodociągowego , instalacji sanitarnej, przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem/, wykonanie ogrzewania /wykonanie instalacji co i kotłowni olejowej/, zagospodarowanie terenu /wykonanie zjazdów chodników i parkingów/
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych
 • Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2008r.
 • Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota 10000.00 PLN , słownie: dziesięć tysięcy złotych .
 • Oferty należy składać do dnia: 2007-08-03 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego
 • charakterystyka i projekt budowy

szczegóły


Ogłoszenie o wyborze oferty (2007-08-06)
 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2007-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-11 18:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 22:01
Przetarg nieograniczony na przebudowe drogi o długości 2,07 km.

Wójt Gminy Regnów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na Przebudowa dróg dojazdowych:


1. droga dojazdowa Kazimierzów- Anosław długości 1450 m,


 • wykonywanie koryta gł 15 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem, Szerokości 440 na powierzchni 6380m2,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm gr. 10cm, pow. 6380 m2.

2. Droga dojazdowa Wólka Strońska dług 620 m, 


 • wykonanie koryta gł 15 cm wraz zagęszczeniem i profilowaniem szerokości 4,00m powierzchnia 2480m2
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm powierzchnia 2480m2, Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2006. godz. 9:00

Szczegóły w pliku skąpresowanym który można pobrać tu: http://regnow.bipst.pl/pliki/2644_przetarg.zip

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 2006-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-27 18:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-27 18:25
Przetarg nieograniczony na przebudowe drogi o długości 1.77 km.
Wójt Gminy Regnów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na Przebudowa dróg dojazdowych:

 


 


1. Przebudowa drogi  dojazdowej  Kazimerzów – Annosław długości <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1150 mwyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z destruktu mineralno-bitumicznego  śr. grub 5 cm wraz  z zagęszczeniem dług. 1150m   szer. 4,20    pow.  4830m2<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />skropienie podbudowy emulsją asfaltową  pow,  4830  m2wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN-S-96025 dla KR-1 , grub. 3 cm po zagęszczeniu  : dług. 1150 m   szer. 4,0m ,  pow. 4600  m2  

2. Przebudowa drogi dojazdowej  w m. Wólka Strońska długości 620 mwyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy  z destruktu   mineralno-bitumicznego  śr. grub 5 cm wraz  z zagęszczeniem dług. 620m   szer. 3,70    pow.  2294 m2 skropienie podbudowy emulsją asfaltową  pow,  2294  m2wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN-S-96025 dla KR-1 , grub. 3 cm po zagęszczeniu :  dług. 620 m   szer. 3,50m ,  pow. 2170  m2  

 


 


 

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2006. godz. 9:00

Szczegóły w pliku skąpresowanym który można pobrać tu:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-14 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 12:53
Przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Wójt Gminy Regnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi udzielenia kredytu długoterminowego  na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 200 000 PLN  na okres  5 lat


<?xml:namespace prefix = o />

Szczegóły w pliku skompresowanym który można pobrać tu:

http://regnow.bipst.pl/pliki/2687_przetargkredyt.zip
 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 23.08.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-08-23 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-23 15:11
Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej

Polegającej na wykonaniu podbudowy drogi  dojazdowej  Regnów - Anosław długości 1383 mb.


 • wykonywanie koryta gł. 15 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem, Szerokości 4,40  na powierzchni 6085,2 m2
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
  frakcji 0-63 mm gr. 10cm, pow. 6085,2 m2.

Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2006 r. godz. 9:00


Szczegóły:
 http://regnow.bipst.pl/pliki/2688_przetarg.04.09.2006.zip


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-04 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-04 15:39

Na podstawie art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005 roku nr 130, poz. 1087 ,nr 150,poz  1251, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006 r. nr 104, poz.708) oraz § 6ust. 1 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U. z 2004 roku nr 207 , poz. 2108 )Wójt Gminy Regnów zawiadamia , że w dniu 23.01.2007 roku o godz.  1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie sala nr 8 odbędzie się I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości: Lp.


Adres nieruchomości


 Numer    ewid.


Pow. działki  m2


Nr  KW


Wartość nieruchom.


Cena wywoł.


Wadium w


 Opis nieruchomości


1.


Annosław


227/2


1450,00


LD1R000 21155/2


16300,00


16300,00


3000,00


Działki  są niezabudowane, częściowo zadrzewione, mają dostęp do drogi gminnej i wodociągu2.


Annosław


227/3


1450,00


16300,00


16300,00


3000,00


3.


Annosław


227/4


1450,00


16300,00


16300,00


3000,00


4.


Annosław


227/5


1450,00


16300,00


16300,00


3000,00


5.


Annosław


227/6


1450,00


16300,00


16300,00


3000,00


6.


Annosław


227/7


1453,00


16300,00


16300,00


3000,00

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów wymienione wyżej nieruchomości stanowią tereny zieleni rekreacyjnej. Nieprzekraczalna linia zabudowy odległa o 8 m/> od zewnętrznej linii rozgraniczającej  drogi 1.19KG  i  4 m/> od linii rozgraniczającej drogi 1.27KG (drogi gminne). Wysokość domów rekreacyjnych do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe. Nieruchomości mają wytyczone granice geodezyjne.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Regnowie nr  90 9291 0001 0060 5902 2000 0120 . W przypadku przystąpienia do przetargu na większą ilość nieruchomości wadium wpłaca się dla każdej nieruchomości odrębnie.  Podana kwota wadium musi wpłynąć na konto gminy Regnów do dnia 19 stycznia 2007 roku włącznie. Osoby , których wadium wpłynie po tym terminie nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.


Wadium uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet kupna działki, zaś pozostałym zwrócone w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy Regnów w przypadku uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy, który przetarg wygrał.Uczestnik przetargu ma obowiązek okazać dowód wpłaty wadium przed przystąpieniem do przetargu.  Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.  Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-22 18:00
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie obiadu jednodaniowego do szkól na terenie gminy Regnów

W ramach przedmiotowego zamówienia zamawiający oczekuje wykonanie i dostarczenie obiadu jednodaniowego do szkół w formie 500ml zupy z wkładką wraz z pieczywem. Liczba posiłków to około 80 dziennie (liczba posiłków może ulec zmianie). Szacunkowa wartość zamówienia ustalona dnia 28.12.2006 r. wynosi 30000,- zł. W przeliczeniu na EURO wynosi 6838,39. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie (pokój nr 3) Termin składania ofert do dnia 05.01.2007 r., do godz. 10.00.


Szczegóły do pobrania: http://regnow.bipst.pl/pliki/2712_przetarg.zip: 1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z uwzglęnieniem wymagań i okoliczności mogacych mieć wpływ na sporządzenie oferty


 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonywanie zup do szkół na terenie gminy Regnów


 3. Oferta wykonawcy
  Opis przedmiotu zamówienia


 4. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego


 5. Umowa


 6. Oświadczenie
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-28 18:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-28 18:49

 


 


 


WÓJT  GMINY REGNÓWDziałając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


OGŁASZA


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku.


1. Konkurs adresowany jest do:


 • Organizacji pozarządowych,
 • Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego ,
 • Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne podległe Gminie Regnów lub przez nią nadzorowane.


2. Rodzaje zleconych zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa   sportowego w dziedzinie piłki nożnej.
 • zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla klubów sportowych
 • utrzymanie obiektów sportowych
 • organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych.

- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2007r. – 23 000 zł.
- termin realizacji zadania 2007 rok.
- miejsce realizacji zadania ; gmina Regnów


3. Zasady przyznawania dotacji


Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.
Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


4. Termin składania ofert


 • oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu    stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005roku pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007,”w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie 96-232 Regnów w terminie do 5 lutego  2007r. do godz. 9:00
 • nie przewiduje się uzupełniania ofert.

5.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert


 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2007 r. o godz. 9:30 w świetlicy Urzędu Gminy w Regnowie, natomiast rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 7 lutego 2007 r.
 • tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm)
 • wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa
 • o wyborze realizatora zadania podmioty zostaną powiadomione pisemnie

6.  Informacje dodatkowe


Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie    Gminy w Regnowie pokój nr 5.


 


Wójt Gminy Regnów zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert,   przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-04 10:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 10:51
Przetarg nieograniczony przebudowy drogi dojazdowej na odcinku długości 1660 m

Wójt Gminy Regnów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na przebudowe drogi dojazdowej:/>

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2007. godz. 9:00

Szczegóły w pliku skąpresowanym który można pobrać tu: http://regnow.bipst.pl/pliki/2730_SpecyfikacjaPN1.2007droga.zip

1. Regnów - Anosław długości 1660 m,

 • wykonywanie koryta gł. 10 cm/> wraz z zagęszczeniem i profilowaniem szerokości 4,40  m.   na powierzchni 7304 m²/>,

 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm/>,  gr. 10 cm/>, pow. 7304 m²/>.

 • autor informacji: Lech Konopiński
  data wytworzenia: 11.04.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-11 18:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-20 10:14
Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005 roku nr 130, poz. 1087 ,nr 150,poz 1251, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006 r. nr 104, poz.708) oraz § 6ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 roku nr 207 , poz. 2108).Wójt Gminy Regnów zawiadamia, że w dniu 12.07.2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie sala nr 8 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (szczegóły)Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów wymienione wyżej nieruchomości stanowią tereny zieleni rekreacyjnej. Nieprzekraczalna linia zabudowy odległa o 8 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej drogi 1.19KG i 4 m od linii rozgraniczającej drogi 1.27KG (drogi gminne). Wysokość domów rekreacyjnych do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe. Nieruchomości mają wytyczone granice geodezyjne.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Regnowie nr 90 9291 0001 0060 5902 2000 0120. W przypadku przystąpienia do przetargu na większą ilość nieruchomości wadium wpłaca się dla każdej nieruchomości odrębnie. Podana kwota wadium musi wpłynąć na konto gminy Regnów do dnia 9 lipca 2007 roku włącznie. Osoby, których wadium wpłynie po tym terminie nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Wadium uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet kupna działki, zaś pozostałym zwrócone w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy Regnów w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy, który przetarg wygrał. Uczestnik ma obowiązek okazać dowód wpłaty wadium przed przystąpieniem do przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-06 17:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-06 17:42


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE


Przedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia:
 • Przebudowa drogi dojazdowej: Nowy Regnów - Annosław na odcinku długości 3043 m, wykonywanie warstwy wiążącej z destruktu mineralnego śr. gr. 5 cm, powierzchni 12 552,61 m, skropienie podbudowy drogi asfaltem na powierzchni 12 552,61 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 dla KR-1 , grubości 3 cm, szerokości 4,00 m., na powierzchni 12 187,00 m.
 • Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2007 do 30.08.2007
 • Wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.
 • Kryteria wyboru ofert: Cena - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2007. godz. 9:00
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
 • Otwarcie ofert - nastąpi w dniu 24.07.2007 r. o godz. 9:05,

szczegółyOgłoszenie o wyborze oferty (Nowy Regnów - Annosław)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-03 21:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-25 18:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANEPrzedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • Przebudowa drogi dojazdowej: Regnów - Anosław na odcinku długości 2053 m,
  wykonywanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem, szerokości 4,40m.na powierzchni 9033,2 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm, gr. 10 cm, pow. 9033,2 m.
 • Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Termin realizacji zamówienia : od 01.08.2007 do 20.09.2007
 • Wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.
 • Kryteria wyboru ofert: Cena - 100%
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 • Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2007. godz. 9:00
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
 • Otwarcie ofert - nastąpi w dniu 24.07.2007 r. o godz. 9:15,

szczegółyOgłoszenie o wyborze oferty (Regnów - Annosław)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-03 21:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-25 18:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANEPrzedmiot oraz wielkość/zakres zamówienia
 • Przebudowa drogi dojazdowej: we wsi Rylsk na odcinku długości 1500 m, wykonywanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem, szerokości 4,00m.na powierzchni 6000,0 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm, gr. 10 cm, pow. 6000,00 m.
 • Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Termin realizacji zamówienia : od 01.08.2007r. do 25.08.2007 r.
 • Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2007. godz. 9:00
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
 • Otwarcie ofert - nastąpi w dniu 24.07.2007 r. o godz. 9:10

szczegółyOgłoszenie o wyborze oferty (Rylsk)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-03 21:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-25 18:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11422
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-06 09:46

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 658450
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 09:09

Stopka strony