Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
WÓJT GMINY REGNÓW


Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, zm. z 2004r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210 poz. 2135, zm. z 2005r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104) oraz Uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Regnów z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008r.

O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

 1. Konkurs adresowany jest do:
  • Organizacji pozarządowych,
  • Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
 2. Rodzaje zleconych zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa   sportowego w dziedzinie piłki nożnej,
  • zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla klubów sportowych,
  • utrzymanie obiektów sportowych w tym prace gospodarcze przy obiekcie,
  • organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych,
 3. Zadanie publiczne: rehabilitacja i zajęcia korekcyjne dla dzieci z terenu gminy Regnów
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. – 6500 zł.
 4. Zasady przyznawania dotacji
  • Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po realizacji zadania.
  • Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 5. Termin składania ofert
  • oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu    stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005roku pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008,”w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie 96-232 Regnów w terminie do 04 lutego  2008r. do godz. 9:00
  • nie przewiduje się uzupełniania ofert.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert
  • otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2008 r. o godz. 9:30 w świetlicy Urzędu Gminy w Regnowie, natomiast rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 lutego 2008 r
  • tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm)
  • wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa
  • o o wyborze realizatora zadania podmioty zostaną powiadomione pisemnie
 7. Informacje dodatkowe
  • Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Regnowie pokój nr 5.
  • Wójt Gminy Regnów zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne podległe Gminie Regnów lub przez nią nadzorowane.
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. – 15 000 zł.
  • termin realizacji zadania - 2008 rok.
 • autor informacji: Mariusz Cheba
  data wytworzenia: 2008-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 18:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-21 11:55
Czas pracy USC

Wójt Gminy Regnów informuje, że w każdy wtorek został przedłuzony czas pracy referatu zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych. Obecnie referat czynny bedzie w godzinach od 7:30 do 18:00.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 17:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-30 15:30

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659738
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-08 22:26

Stopka strony