Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM (stanowisko ds. płacowych)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-02 14:33

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM (stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-02 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 14:32

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Młodszy referent w Referacie Finansowym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-05 14:44

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Młodszy referent w Referacie Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 12:45

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- Księgowy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-19 12:35

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Referacie Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-18 10:41

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- młodszy referent w Referacie Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-07 13:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 13:05

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny - GOPS

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-09 15:01

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent RIZN

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 13:01

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawoej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 12:20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-24 10:25

Informacja o wolnym stanowisku pracy pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, na czas określony.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-12 14:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-03 11:57
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy


Regnów, 05.05.2008r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY –
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W REGNOWIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Regnowie została wybrana:Pani Agnieszka Rokicka – Bednarek zam. Rawa MazowieckaUzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalne i po
przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja uznała, iż kandydatka posiada
predyspozycje i więdzę do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Regnowie


Przewodniczący Komisji
Tomasz Wojdalski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-07 18:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-14 17:40
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne
Na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych
Informujemy, że w wyniku wstępnej kwalifikacji na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 1. Justyna Jastrzębska                      Rawa Mazowiecka
 2. Albina Krzemińska                        Podskarbice Królewskie
 3. Barbara Gapys                             Rawa Mazowiecka
 4. Judyta Walczewska                       Rylsk
 5. Agnieszka Żaczkiewicz                  Sadkowice
 6. Sylwia Gradowska                         Rawa Mazowiecka
 7. Małgorzata Bernacik                     Rawa Mazowiecka

Następny etap rekrutacji w formie testu kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Regnowie.

Regnów, dnia 24.04.2008 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-24 23:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-22 11:08
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne
Na wolne stanowisko urzędnicze  młodszy referent w referacie finansowym
Informujemy, że w wyniku wstępnej kwalifikacji na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w referacie finansowym do następnego etapu  rekrutacji zakwalifikowali się  następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 1. Małgorzata Szwed             Rawa Mazowiecka
 2. Łukasz Sawicki                 Podskarbice Szlachceckie
 3. Małgorzata Bernacik         Rawa Mazowiecka
 4. Sylwia Gradowska             Rawa Mazowiecka
 5. Agnieszka Wachowicz       Rawa Mazowiecka
 6. Aneta Józefecka              Nowy Regnów
Następny etap rekrutacji w formie testu kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2008 r. (wtorek)  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Regnowie
Regnów, dnia 24.04.2008 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-24 23:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-22 11:08

WÓJT GMINY REGNÓW
96-232 REGNÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Miejsce pracy - URZĄD GMINY W REGNOWIE
Stanowisko urzędnicze - MŁODSZY REFERENT W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
Zatrudnienie - NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 8. Znajomość spraw z zakresu archiwizacji dokumentów zakładowych,
 9. Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie wyższe administracyjne lub rozpoczęte studia wyższe administracyjne,
 2. Staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności,
 3. Własna inicjatywa, kreatywność, uprzejmość, zaangażowanie, dobra prezentacja, komunikatywność, wewnętrzna motywacja.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,
 2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz pieczęcie,
 3. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 4. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie do właściwych referatów,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji i komisji,
 6. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Komisji oraz zarządzeń Wójta,
 7. współorganizowanie zebrań sołeckich,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników (ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów wypoczynkowych, akta osobowe),
 9. prowadzenie archiwum zakładowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. W przypadku trwania studiów zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów lub listownie na adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w  referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych”  w terminie do dnia 23.04.2008r. do godz.10.00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 813-16-23

Wójt Gminy Regnów
Tomasz Wojdalski

 • data wytworzenia: 09.04.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-09 11:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-07 18:06

WÓJT GMINY REGNÓW
96-232 REGNÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Miejsce pracy – URZĄD GMINY W REGNOWIE
Stanowisko urzędnicze – MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM
Zatrudnienie – NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W  PEŁNYM WYMIARZE  CZASU PRACY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera.
 8. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rozpoczęte studia wyższe ekonomiczne
 2. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi
 3. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, otwartość na zmiany.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych
 2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży usług
 3. Wystawianie faktur VAT
 4. Sporządzanie deklaracji VAT i rozliczenie z Urzędem Skarbowym
 5. Prowadzenie postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 6. Sporządzanie przelewów
 7. Rozliczanie kart drogowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
 2. List motywacyjny
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. W przypadku trwania studiów zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na na zatrudnienie na danym stanowisku
 7. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów lub listownie na adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w  referacie finansowym”  w terminie do dnia 23.04.2008r. do godz.10.00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 813-16-23


Wójt Gminy Regnów
Tomasz Wojdalski

 • data wytworzenia: 09.04.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-09 11:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-07 18:06
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne

Lista kandytatów spełniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Regnowie (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego):

 1. Agnieszka Rokicka - Bednarek, zam. Rawa Mazowiecka

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Tomasz Wojdalski

 • data wytworzenia: 27.03.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-27 19:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-24 23:34
KONKURS na stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego
WÓJT GMINY REGNÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 10:53

Urząd Gminy w Regnowie

96-232 Regnów

Numery kont Urzędu Gminy:

- wpływy podatkowe, opłaty lokalne, opłaty skarbowe (odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzenie aktu małżeństwa, pełnomocnictwa)
BS Biała Rawska o/Regnów
40 9291 0001 0060 5902 2000 0050

- wpływy budżetowe
BS Biała Rawska o/Regnów
61 9291 0001 0060 5902 2000 0060

-opłata za odbiór odpadów komunalnych
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
12 9291 0001 0060 5902 2000 0360

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 813 16 23, +48 46 813 16 25

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

strona internetowa: www.ugregnow.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 14:00 do 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 649419
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 11:40

Stopka strony