Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

INFORMACJA o zgłaszaniu mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Regnów za 2022 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów!

Uprzejmie informuję, że raport o stanie Gminy Regnów za 2022 rok został opracowany i udostępniony w dniu 31 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na sesji w dniu 27 czerwca 2023 roku Rada Gminy Regnów rozpatrzy raport o stanie gminy Regnów za 2022 rok oraz odbędzie się debata nad tym raportem. W debacie, oprócz radnych, mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Regnów (maksymalnie 15 osób). Po zakończeniu debaty Rada Gminy Regnów przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie muszą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy (wzór zgłoszenia w załączeniu). Do zgłoszenia załącza się listę co najmniej 20 osób udzielających poparcia mieszkańcowi chcącemu wziąć udział w debacie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie w terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym dot. Raportu o stanie gminy

Art. 28aa. [Raport o stanie jst]

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1. w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
  2. w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

Wójt Gminy Regnów

(-) Mariusz Cheba

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-05-31 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 643